Indlæg tagget med arbejdsløshed

Nationaløkonomi og arbejdsløshed

27. september 2009

Vi er ude i en økonomisk krise, hvis ende ingen kan få øje på. Bortset fra de obligatoriske jubeloptimister, der sætter deres lid til små “positive” tegn i samfunds- og verdensøkonomien.

En af de ting, finanskrisen belærte os om, ja, mindede os om – og som man blandt borgerlige økonomer nu forsøger at fortrænge eller glemme aktivt – er, at de borgerlige økonomiske teorier hverken kunne forudse krisen, dens omfang eller perspektiv. Der var enkelte kritiske røster i koret, skal man retfærdigvis nævne, men de druknede i den store tsunami af superoptimistisk, liberalistisk tro på, at der ingen grænser var for den højkonjekturelle vækst og ekspansion.

I dag ved vi, at man tog alvorligt fejl. Og prisen for krisen betales af – på verdensplan – millioner af arbejdsløse. De borgerlige økonomiske teoriers afmagt skal man ihukomme, når selveste nationalbankdirektøren, Nils Bernstein, kort før de forestående finanslovsforhandlinger løfter en pegefinger og advarer politikerne om, at de ikke må bekæmpe arbejdsløsheden. For det vil skade “vores” eksport (vores?).

I den forbindelse kommer nationalbankdirektøren for skade at kategorisere arbejdsløshed som et stykke natur. Når nu de borgerlige økonomiske teoriers afmægtighed er blevet afsløret, så bør politikerne, inden afsløringen tilsløres igen af ideologiske tågedannelser, glemme alt om Bernsteins løftede finger og koncentrere sig om at løse arbejdsløshedens problem. Hvilket vil sige: Sørge for at de ledige får efteruddannelse, omskoling og mulighed for at leve et rimeligt liv, så længe krisen står på.

Arbejdsløsheden er lige så lidt natur, som den kapitalistiske økonomi er det. Den er menneskeskabt. Og menneskene kan lave om på den, hvis de vil.

For 3,7 milliarder konsulentydelser

8. juni 2009

I denne blog har jeg flere gange undret mig over det paradoks, at regeringspartierne på den ene side nidkært vogter deres såkaldte “nulskatte-politik” og kalder ethver diskussion om skattestigninger for “uansvarlig”, medens man på den anden side bruger millioner af kroner på uproduktiv og ineffektiv bureaukrati, ideologiske bestemt privatisering osv. Udliciteringen af vejledningen af ledige er en særlig tårn i øjet, fordi det er dokumenteret, at mange af de private konsulentfirmaer er fagligt dårligere klædt på til opgaven, end de offentlige institutioner, de har afløst. Dertil kommer, at det koster skatteyderne dyrt. Ugebrevet A4 har krævet aktindsigt og har fået dokumentation for, at der i 2008 er brugt – hold nu fast! – 3,7 milliarder kroner på private konsulenter. Med udsigten til voksende ledighedskøer vil dette beløb kun vokse, med mindre man gør noget drastisk ved det. De ideologiske påstande omkring privatisering har altid været, at de private som følge af den “sunde” konkurrence (de hellige markedskræfter) vil kunne levere et bedre og billigere resultat. Men alt peger – i dette tilfælde på – at regeringen pøser milliarder skattekroner ud, som kunne være brugt bedre. Fx til efteruddannelse og omskoling af ledige.

Ledig anno 2009

7. juni 2009

Jeg vil godt henvise til Suslings indlæg om det at være ledig lige nu, hvor køerne vokser på jobcentrene. Susling slutter med at skrive: “På et eller andet tidspunkt tror jeg, at det her system bryder sammen (Vi kommer i mængder nu!) og så kan det være, at man kan få fred til at skrive de her motiverede og inspirerede ansøgninger (hvor man stadig føler sig som et menneske med solide kompetencer) og at tænke utraditionelt, opsøgende og effektivt.”. Læs indlægget her. Med den nuværende regering kan det kun blive meget værre…desværre…

Proforma-ansøgninger

12. december 2008

I denne blog har vi harcelleret over beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksens klapjagt på de ledige (kaldet: “aktivering”). Herunder den absurde idé med, at de ledige skulle søge fire stillinger om ugen. Derfor var jeg en smule positivt overrasket, da jeg læste Kristeligt Dagblads overskrift: “Ledige slipper for at søge 4 job om ugen”. En lille forbedring, tænkte jeg. Og: Lidt har også ret. Men, nede i artiklen kunne man så konstatere, at Frederiksen på ingen måde har ændret holdning til de ledige – eller for den sags skyld – a-kasserne. Den eneste grund til, at Frederiksen vil slække på kravet om fire ansøgninger, er, at arbejdsgiverne ikke vil have alle de ansøgninger. Det kunne vi godt have fortalt ham, inden reglen blev indført!
Dernæst fremturer Frederiksen med sin mistænkeliggørelse af de ledige og de a-kasser, der varetager deres interesser. En del af de mange producerede ansøgninger er “proforma-ansøgninger”, altså ansøgninger, der er skrevet og fremsendt til arbejdsgiverne, selv om de ledige ikke ønsker disse jobs. Det er svært at forestille sig, at det skulle være anderledes. Selvfølgelig vil der være jobs, der er mere interessante end andre. Og de ledige vil sikkert komme til at søge jobs, der ikke siger dem noget som helst. Med fire ansøgninger om ugen. Under det hele ligger Frederiksens konstante fordom: De ledige er nogle dovne hunde, der ikke gider at arbejde. Og – i forlængelse heraf – ser Frederiksen a-kasserne som dovendidrikkernes vogtere. Derfor skal a-kasserne kontrollere ansøgninger, for at vurdere om de er “rigtige” ansøgninger eller blot “proforma-ansøgninger”. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor meget ekstra arbejde, det vil kræve, hvis a-kasserne skal tjekke hver eneste ansøgning fra hver eneste ledig! I forvejen har de mere end rigelig at se til med rådighedssamtaler osv.
Men arbejdsgiverne må ikke overbebyrdes med tilbud om ledig arbejdskraft!
I øvrigt må man vel sætte et stort spørgsmålstegn ved, om der findes sådan noget som “proforma-ansøgninger”. En ansøgninger er vel en ansøgning, med mindre det udtrykkeligt står i ansøgningen, at den ikke skal tages for gode vare!? Hvis en standardiseret ansøgning rummer relevante oplysninger om beskæftigelse, uddannelse og så videre, kunne den vel godt danne grundlag for en samtale? Eller?
Situationen for de ledige ville være meget mere konstruktiv, hvis ikke vi havde en beskæftigelsesminister, der drev arbejdsmarkedspolitik ud fra dybt ideologiske fordomme om de ledige og a-kasserne. Jo før han bliver smidt ud på historiens affalddynge, jo bedre.

Arbejdsmarkedsharmonisering

10. oktober 2008

Regeringen er godt i gang med at smadre det fleksible danske arbejdsmarkedssystem, der i årevis har været et forbillede for andre lande. Nu vil man ikke alene reducere ledighedsperioden til to år, man vil også begrænse de højtuddannede unges muligheder for at få en ordentlig start på karrrieren ved at reducere deres dimittendsats (for enlige). Konsekvenserne er allerede blevet påpeget af flere. For det første vil endnu flere blive skubbet ud i bistandssystemet og blive tabere i samfundet. For det andet vil udsigten til en usikker tid efter fx et universitetsstudie få nogle – måske mange – unge til at fravælge uddannelsesvejen. For det tredje vil de forringede forhold for ledige sandsynligvis få fagbevægelsen til at kræve større tryghed i ansættelsen for sine medlemmer, fx i form at forlængede opsigelsesvarsler. Noget, der giver de ansat større tryghed, men dræber den lovpriste fleksibilitet. Man kan sige, at regeringen harmoniserer på arbejdsmarkedsområdet. Vores unikke model erstattes af noget, de andre er trætte af ude i Europa…

Arbejdsløshed og arbejde. Forskelsbehandling, tak!

8. september 2008

I den borgerlige avis Weekendavisen har der de forløbne uger været en del indlæg om den aktuelle arbejdsmarkedspolitik på ledighedsområdet. Under overskriften “Arbejdsmoralisme” angriber cand. mag Mark Thornberg regeringens arbejdsmarkedspolitik, fordi den ikke vil differentiere i forhold til de lediges kvalifikationer. Thornberg har tidligere fremført argumenterne for en sådan differentiering (se indlægget her). Der er da også noget dybt absurd ved regeringens politik over for de ledige. Enhver der har søgt job ved, at man på arbejdsmarkedet skelner, differentierer mellem de arbejdssøgende. Man forskelsbehandler, med andre ord. Man bliver vejet på grundlag af sin uddannelse, sine erfaringer, sit cv og så videre. På godt og ondt. Fx kan man ofte opleve, at man får et afslag, fordi man er “overkvalificeret”. Det står måske ikke i selve afslaget, men en efterfølgende uforpligtende telefonsamtale kan sætte ord på problemet…
Netop fordi arbejdsmarkedet – arbejdsgiverne – differentierer, når de ansætter folk, så burde man vel kunne forvente, at ledighedssystemet gjorde det samme?! Men, nej. For beskæftigelsesministeren og hans regering er alt arbejde ét fedt. Ingen kan gøre krav på eller have forventning om, at der tages særlige hensyn til den faglige baggage eller erfaringsopsamling, han eller hun måtte have med. Der er dog et problem ved denne forsimplede anskuelse. De ledige er ikke ét fedt. Den person, der hele sit liv har været ufaglært, vil ikke – med mindre vedkommende bliver efteruddannet – kunne søge jobs, der kræver uddannelse og specifike kompetencer. Og det gælder i en vis forstand også den anden vej. Har du brugt de meste af dit liv som gymnasielærer, så er du ikke selvskrevet til et lagerjob, fordi andre har erfaring og kompetencer på det område.
Det danske arbejdsmarkedssystem er ofte blevet rost for sin fleksibilitet. Dagpengesystemet har været en god forudsætning for, at arbejdsgivere hurtigt kunne komme af med overflødig arbejdskraft – og få fat i ny, når det var nødvendigt.
Med regeringens firkantede, forældede, moralske arbejdsbegreb, der er et levn fra industrisamfundets tidligste dage, er man med til at gøre det danske arbejdsmarked mindre fleksibelt. Det er på tide, at venstrefløjen gør op med denne anakronisme. Og nej, det handler ikke om, at nogle er bedre end andre – eller at noget arbejde er finere end andet. Det handler om, at vores kvalifikationsstruktur – som samfundet har postet ressourcer i – er forskellig, og vi bør sørge for at bruge denne struktur optimalt til den enkeltes og samfundets bedste.

Aktivering

7. december 2007

Som nævnt er capac ude af ledigheden fra og med på mandag. Frihed, det bedste guld.
Jobbet kom på et tidspunkt, hvor det så sortest ud. Som ledig skal man efter ca. ni måneders ledighed i såkaldt “aktivering”. Og capacs aktivering startede for en god måned siden. Det vender jeg tilbage til lige om lidt.

Som ordet antyder, så er aktivering tiltag, systemet sætter i værk for at modvirke den passivitet, som ledigheden åbenbart menes at være. I 2007 er aktiveringen blevet udliciteret til private firmaer, såkaldte aktører. Tredjepartsaktører, der får en (lille) pose penge for at aktivere de ledige, og lidt flere penge, hvis det faktisk lykkes firmaet at få den ledige i arbejde. Ser vi bort fra de politiske argumenter for en sådan udlicitering (at private kan gøre det bedre end det offentlige, at private på konkurrencevilkår er mere effektive og lignende borgerlige floskler) og ser bort fra det ufornuftige i at flytte aktiveringen over på aktører, der – alt andet lige – ikke har den samme erfaring og viden som a-kasserne og jobcentrene, så er det største problem med den nye ordning, at den forringer den lediges muligheder og – ikke mindst – krænker dennes rettigheder.


I forgårs hørte jeg på DR P1 en diskussion om dansk arbejdsmarkedspolitik mellem en EU-parlamentariker og en ledende skikkelse i A-kassernes samvirke, og sidstnævnte lagde ikke skjul på, at det der foregår i privat regi under betegnelsen “aktivering” i stort omfang – jeg tror han sagde “mindst 80%” – er i direkte strid med lovgrundlaget. I følge lovgrundlaget, så har den ledige mulighed for enten opkvalificering (dvs. efteruddannelse), jobpraktik (hvor man i nogle uger arbejder på en arbejdsplads på dagpenge) eller job med løntilskud (på papiret en ordinært job, hvor arbejdsgiveren får den del af lønnen betalt i nogle måneder, hvorefter man går over til normal ansættelse). Men i realiteten er den lediges muligheder beskåret kraftigt.

Finansieringen af aktørerne er så ringe, at disse ingen interesse har i at give de ledige kompetencegivende efteruddannelse. Ofte spises man af med endnu et jobsøgningskursus eller firmaets egen “coaching” eller vejledning.


Det firma, jeg blev tildelt, havde ikke styr på hverken regelsystem eller noget som helst. I følge lovgivningen og reglerne har den ledige ret til at forhandle sig frem til en aktivering ud fra lovens muligheder. Det vil sige: der skal lyttes til den lediges ønsker med hensyn til job, og der skal tages udgangspunkt i dennes forudsætninger. Jeg blev spist af med en ganske kort telefonsamtale, hvor diskussionen af opkvalificering blev afvist, og hvor jeg i realiteten blev påtvunget et produkt, der bestod i jobsøgningskursus og vejledning med henblik på jobpraktik. Da jeg påpegede, at jeg allerede havde været på jobsøgningskursus og i øvrigt havde gode forudsætninger for at skrive jobansøgninger i kraft af min uddannelse – mag.art. i nordisk sprog og efteruddannelse i journalistik -  blev det afvist med en henvisning til, at jeg “da ville møde nye mennesker”.


Herefter startede jeg en klagesag for at få udarbejdet et såkaldt “uenighedsnotat”. Med et uenighedsnotat kan man blive overflyttet til en anden aktør. Det blev hurtigt klart, at aktøren ikke var interesseret i at give slip på mig (for det indebærer jo et tab af indtægt…), og derfor forsøgte aktøren ved at omgå spillereglerne at fastholde mig, hvor jeg var, med en påstand om, at der ingen uenighed var.

Heldigvis fik jeg god faglig opbakning fra min a-kasse og derfor fortsatte sagen og er foreløbig endt der, hvor aktøren har bøjet sig for mine krav og har videresendt min klage til jobcenteret.


Nu er jeg så i job fra på mandag og dermed ude af denne sag. Men jeg har ikke tænkt mig at slippe den sådan. Det strider mod min overbevisning og samvittighed at se, hvordan “systemet” ser gennem fingre med, at ledige får deres retssikkerhed krænket og får forringet deres muligheder for at finde et passende job. Derfor vil jeg følge sagen til dørs i det omfang, det er muligt. Og i skrift og handling kæmpe for, at ledige får forbedret deres forhold.